เงินเดือนและค่าตอบแทน

 1. ้ว ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498
 2. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.2498 (แก้คำผิด)
 3. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2499
 4. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2499
 5. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2499
 6. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2499
 7. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501
 8. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2502
 9. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2502
 10. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2503
 11. ระเบียบ สำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2505
 12. ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
 13. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2538
 14. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2543 ฉบับที่ 2
 15. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2544 ฉบับที่ 3
 16. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4
 17. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 5
 18. พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551 ฉบับที่ 6
 19. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 20. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2535 ฉบับที่ 3 (ยกเลิก พรก. พ.ศ.2522 และ พ.ศ.2526 ฉบับที่ 2)
 21. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3 เพิ่มเติม
 22. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2549 ฉบับที่ 4
 23. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น พ.ศ.2555 ฉบับที่5

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ