มาตราฐานการตรวจสอบภายใน

  1. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 2544
  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0528.3/ว1093 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408/ว107 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
  4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.2/ว366 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2554 เรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
  5. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การควบคุมคุณภาพ พ.ศ. 2555

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ