การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

  1.  นางสาวชาคริยา  รักไทย นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำงบประมาณ 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่  1 – 30 เมษายน 2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  2. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ระหว่างวันที่  16 – 18 มีนาคม 2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตนวตกรรมการจัดการ ระหว่างวันที่  2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ