การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2558

RMUTR_IA_Performance Monitoring Plan 2558_Date_2-13 Feb 2558

นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าตรวจสอบตามแผนประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ ระหว่างวันที่ 2 – 13 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการ ฯ ให้การต้อนรับ ที่ สำนักงานวิทยาลัยบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการ พื้นที่ศาลายา

ชมภาพทั้งหมดได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

RMUTR-activity HPY2558

นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร           และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรจาก          ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2           อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอก “แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ