แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอก “แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ