พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

RMUTR_IA_Activily_Date_28-Sep-2558

นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน นำรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มอบให้ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลาง โดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จำนวน 144 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานในพิธี

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

RMUTR_IA_Activily_Date_4-Sep-2558

 

นักศึกษาโครงการค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ (Temasek Foundation Educational and Cultural Exchange Program between NYP From Singapore & RMUTR From Thailand) จาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างสัมพันธไมตรี…..

>>> อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ <<<

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558

RMUTR_IA_Activily_Date_04-Sep-2558

สำนักงานตรวจสอบภายใน จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อ                       1. พิจารณารายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 ……

>>> อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ <<<

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

RMUTR_IA_Performance Monitoring Plan 2558_Date_1-30 Apr 2558

              นางสาวชาคริยา  รักไทย นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่ศาลายา

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ