ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

RMUTR-activity HPY2558

นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร           และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรจาก          ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2           อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการกรอก “แบบฟอร์มจำนวนข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/สัมนา ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ