โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

RMUTR_IA-activity_Date_11-13 Mar 2558

           นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานตรวจสอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา

RMUTR_IA-activity_Date_2-3 Mar 2558

               นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร           และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบภายใน  ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

RMUTR_IA_Performance Monitoring Plan 2558_Date_16-18 Mar 2558

              นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตรโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี นายเสาวณิต ทองมี ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม พื้นที่ศาลายา

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ