การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558

RMUTR_IA_Performance Monitoring Plan 2558_Date_1-30 Apr 2558

              นางสาวชาคริยา  รักไทย นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ รักษาราชแทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้าตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2558 เพื่อให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยมีแนวการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มี ดร.สำเนียง  องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา พื้นที่ศาลายา

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘

Rmutr_IA_Civil Service Day_2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ มีใจความว่า

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่าง
จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไป
ไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ
จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน
ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน
เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ
และด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้
อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง
และยั่งยืนตลอดไป.”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

RMUTR_IA-activity_Date_11-13 Mar 2558

           นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานตรวจสอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเป็นเจ้าภาพ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

โครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา

RMUTR_IA-activity_Date_2-3 Mar 2558

               นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร           และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในได้รับความรู้ ประสบการณ์ ด้านงานตรวจสอบภายใน  ด้านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ และด้านการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ