ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ

  1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
  2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
  3. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 81 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
  5. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
  6. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 136 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายประเทศและต่างประเทศกรณีเกิดผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
  7. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว 42 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
  8. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
  9. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว 13 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างระหว่างการไปฝึกอบรม หรือดูงาน หรือไปปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ

 

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ