ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 1. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
 2. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527
 3. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2528
 4. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2529
 5. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534
 6. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2541
 7. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
 8. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
 9. พระราชกฤฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
 10. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
 11. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 12. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0530.4/ว 1177 ลงวันที่ 11 มกราคม 2545 เรื่อง แบบในเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 13. หนังสือกระทรวงการคัลง ที่ กค 0502/13649 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2526 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
 14. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0405.4/ว 5 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 15. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว 121 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2554 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายเกินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ
 16. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 164 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 399 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศและเบี้ยเลี้ยงเดินทางในการประชุมระหว่างประเทศ
 18. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 127 ลงวันที่ 9 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 19. หนังสือกระทรวงการคัลง ที่ กค 0409.6/ว 78 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 เรื่อง  การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้ามเขตจังหวัด
 20. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550 เรื่อง  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเนื่องในการเดินทางไปราชการ
 21. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 24 ลงวันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2547 เรื่อง การจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 22. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2546 เรื่อง การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 23. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2550 เรื่อง หลักฐานการเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 24. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 13178 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 เรื่อง การเก็บค่าหนังสือเดินทาง
 25. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 101 ลงวันที่ 9 กันยายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
 26. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 298 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินในราชอณาจักร
 27. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 74 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของ บริษัท โอเรียนไทย แอร์ไลน์ จำกัด และ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
 28. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 40842 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เรื่อง การเบิกค่าธรรมเนียมในการคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋วโดยสารเครื่องบินและรถไฟ
 29. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 25 ลงวันที่ 22 มกราคม 2547 เรื่อง การใช้ใบเสร็จรับเงินของบริษัททัวร์เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย
 30. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.5/ว 71 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2539 เรื่อง การเบิกค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า)
 31. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0705/ว 2 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการใช้งบประมาณรายจ่ายรายการค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ
 32. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/ว 103 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2542 เรื่อง การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ
 33. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 040820/ว 112 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2546 เรื่อง การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ จาก บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 34. หนังสือ กลุ่มงานการคลัง มทร.รัตนโกสิทร์ ที่ ศธ.0582.06/1135 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2548 เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ