เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

  1. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ที่ กค 0422.3/ว101 ลงวันที่ 17 มี.ค. 51 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2551
  2. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ ที่ กค 0422.3/ว145 ลงวันที่ 21 เม.ย. 53 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  3. พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2554
  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0422.3/ว130 ลงวันที่  19 พ.ย. 56 เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และเป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0422.3/ว21 ลวงวันที่ 13 ก.พ. 57 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ