พัสดุ

 1. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 2. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2
 3. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2539 ฉบับที่ 3
 4. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2541 ฉบับที่ 4
 5. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 5
 6. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2545 ฉบับที่ 6
 7. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2552 ฉบับที่ 7
 8. ระเบียบสำนักฯ ว่าด้วยการพัสดุวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 9. กฎกระทรวง กำหนดเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง พ.ศ.2552
 10. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ)0408.4/ว129 ลงวันที่ 20 ต.ค. 49 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
 11. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0528.2/ว33545 ลงวันที่ 16 พ.ย. 54 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน
 12. ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา หนังสือค้ำประกันสัญญา บัญชีวัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์
 13. จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.2543
 14. ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อน พรบ. งปม.รายจ่ายประจำปี งปม. พ.ศ.2555 ประกาศใช้ ลว8ธค54
 15. ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546
 16. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.5/ว128 ลงวันที่ 30 ต.ค. 55 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 17. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว419 ลว. 19 ต.ค. 55 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการส่งประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กฯให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบ
 18. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว462 ลงวันที่ 28 พ.ย. 55 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
 19. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว24 ลงวันที่ 22 ม.ค. 56 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันซอง งานซื้อและงานจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 20. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว267 ลงวันที่ 16 ก.ค. 55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 138
 21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว268 ลงวันที่ 16 ก.ค. 55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 139
 22. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว347 ลงวันที่ 5 ก.ย. 55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ไว้ในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 23. หนังสือสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว(ล)4475 ลงวันที่ 19 ก.พ. 56 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
 24. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0421.3/ว22 ลงวันที่ 8 มี.ค. 56 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ (2)
 25. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/ว79 ลงวันที่ 27 ก.พ. 56 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาประเภทสินค้าและบริการ หรืองานโครงการที่ไม่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตามระเบียบสำนักนายกฯ พัสดุ วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
 26. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว181 ลงวันที่ 15 พ.ค. 56 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของรัฐ
 27. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว268 ลงวันที่ 16 ก.ค. 55 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยพัสดุ
 28. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/ว8608 ลงวันทีี 5 ต.ค. 44 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการคืนหลักประกันสัญญา
 29. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว31 ลงวันที่ 28 ก.พ. 57 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ถาวร

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ