ขอแสดงความยิดดีกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในคนใหม่


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชาคริยา รักไทย นักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติหน้า ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน