รถราชการ

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
  2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2530 ฉับบที่ 2
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 ฉับบที่ 3
  4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2534 ฉับบที่ 4
  5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2541 ฉับบที่ 5
  6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2545 ฉับบที่ 6
  7. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.6/ว 349 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ
  8. หนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค 0408/ว 128 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556 เรื่อง พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2556 ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและและภาษีประจำปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำปีค้างชำระของหน่วยงานราชการ

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ