ค่าโทรศัพท์

  1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว108 ลงวันที่ 12 ธ.ค. 46  เรื่อง เบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
  2. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว113 ลงวันที่ 3 ส.ค. 50 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรสศัพท์ของทางราชการ
  3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว39 ลงวันที่ 22 เม.ย. 51 เรื่อง เบิกค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่
  4. หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว158 ลงวันที่ 30 ส.ค. 53 เรื่อง ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการติดตั้งและใช้โทรศัพท์ของทางราชการ และกำหนดหลักเกณฑ์ใหม่
  5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.4/ว121 ลงวันที่ 29 พ.ย. 53 เรื่อง เบิกจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ