ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน นำรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มอบให้ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558  >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  2. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาจาก Nanyang Polytechnic ประเทศสิงคโปร์   >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  3. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา เลนุการคณะกรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  4. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายงานตรวจสอบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย 9 มทร. ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  5. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยจัดโครงการศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ณ ณ หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ จ. สงขลา ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2558 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<
  6. นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เข้าสวัสดีปีใหม่ 2558 พร้อมรับพรจาก ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 >>> ดาว์โหลดเอกสาร <<<

ตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม เป็นอิสระ