พิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

RMUTR_IA_Activily_Date_28-Sep-2558

นางพรทิพย์  ธรรมปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรและ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน นำรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มอบให้ท่านผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ฯ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี สืบเนื่องจากกรมบัญชีกลาง โดยสำนักกำกับและพัฒนาการตรวจสอบภายในภาครัฐร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ ดำเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 จำนวน 144 คน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกรียติจากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง นายมนัส แจ่มเวหา เป็นประธานในพิธี

>>> ชมภาพทั้งหมดได้ที่ <<<