“ในหลวง”พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘

Rmutr_IA_Civil Service Day_2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทเนื่องใน
วันข้าราชการพลเรือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ มีใจความว่า

“งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเนื่องถึง
ประโยชน์ของบ้านเมืองและประชาชนทุกคน. งานทุกอย่าง
จึงต้องมีผู้ปฏิบัติและมีผู้รับช่วง เพื่อให้ดำเนินต่อเนื่องไป
ไม่ขาดสาย. ดังนั้น ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการทุกฝ่ายทุกระดับ
จึงไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้ทำมาก่อน หรือใครเป็นผู้รับช่วงงาน
ขึ้นเป็นข้อสำคัญนัก จะต้องถือประโยชน์ที่จะเกิดจากงาน
เป็นหลักใหญ่ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำ ด้วยความอุตสาหะเสียสละ
และด้วยความสุจริตจริงใจ. งานทุกอย่างจึงจะดำเนินไปได้
อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด และสำเร็จผลเป็นประโยชน์ได้แท้จริง
และยั่งยืนตลอดไป.”